U Zimního stadionu 1952/2
České Budějovice 7
České Budějovice
370 01 České Budějovice 1
Sídlo společnosti
navigovat

Kontakty

Úřední hodiny  

PO 08:00-17:00 hod.
ÚT 08:00-16:00 hod.
ST Zavřeno
ČT 08:00-16:00 hod.
PÁ 08:00-14:00 hod.
Odeslat poptávku

Webové prezentace

Sociální sítě

Činnosti firmy  

  • krajský úřad

Veřejné zakázky

Profil zadavatele
Číslo formulářeČíslo profiluWeb
F2012-34607460050955www.egordion.cz
Vyhlášené veřejné zakázky

„Nákup notebooků“

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-037120Přenosné počítačeDodávky1 200 000,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: Místem plnění a dodání předmětu koupě je sídlo kupujícího. (sídlo zadavatele)

Popis veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je pořízení 50 ks notebooků.

Jižní tangenta České Budějovice - Dohled nad realizací stavby

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-034482Architektonické, stavební, technické a inspekční službySlužby30 124 000,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: Jihočeský kraj

Popis veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je komplexní dohled nad realizací stavby Jižní tangenta České Budějovice (dále jen „stavba“) v rozsahu stanoveném zadavatelem, který zahrnuje především:
- výkon činností vedoucího realizačního týmu dodavatele,
- výkon činností technických dozorů stavebníka (investora) nad prováděním stavby ve smyslu § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb.,
- výkon činností koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu § 14 zákona č. 309/2006 Sb.,
- výkon činností geotechnika,
- výkon činností ekologického dozoru dle zákona č. 114/1992 Sb.,
- výkon činností geodeta dle zákona č. 200/1994 Sb.

Podrobnosti jsou stanoveny v obchodních a platebních podmínkách (Příloha č. 3 dokumentace zadávacího řízení) a projektové dokumentaci a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Příloha č. 4 dokumentace zadávacího řízení).

Stavební úpravy a přístavba budovy DpS Horní Stropnice

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-031316Stavební práce Stavební práce65 632 993,00 Kč
detail VZ
Popis veřejné zakázky

Předmětem zakázky je novostavba přístavby ke stávající části objektu a stavební úpravy v původním objektu Domova pro seniory Horní Stropnice č.p. 54 v Dobré Vodě u Horní Stropnice. Jedná se o nepodsklepenou přístavbu třípodlažního objektu s valbovou střechou (severní křídlo) a dvoupodlažního objektu se sedlovou střechou (západní křídlo). Tato přístavba vytvoří otevřený dvůr přístupný novou asfaltovou komunikací, která naváže na stávající místní komunikaci. Součástí stavebních úprav stávajícího objektu jsou dispoziční úpravy navazující části přístavby, rekonstrukce elektroinstalace a části vytápění. Součástí zakázky jsou zpevněné plochy, inženýrské sítě, vsakovací objekt, sadové a terénní úpravy kolem objektu.

Výběr dodavatele stavebních prací na akci "Jižní tangenta České Budějovice"

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-028378Stavební práce Stavební práce722 783 590,24 Kč
detail VZ

Místo plnění: Jihočeský kraj

Popis veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je stavba Jižní tangenty České Budějovice, která zahrnuje mimo jiné:
a) novostavbu silnice II/143,
b) stavbu jedenácti sjezdů z této silnice,
c) stavbu dvou okružních křižovatek,
d) stavby tří železničních mostů,
e) stavbu mostu přes polní cestu,
f) přeložky silnice III/15529, kanalizace, vodovodu a vodoteče,
g) stavby silnice III/00354, dvou místních komunikací a polní cesty,
h) stavby tří cyklostezek,
i) stavby dvou lávek pro cyklisty a pěší
a další stavební práce specifikované v projektové dokumentaci (příloha dokumentace zadávacího řízení).

Předmět plnění veřejné zakázky je blíže specifikován v obchodních a platebních podmínkách (přílohy dokumentace zadávacího řízení) a projektové dokumentaci a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (příloha dokumentace zadávacího řízení).

Poskytovaní energetických služeb metodou EPC v nemocnici Kutná Hora

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-014326Energetické a související služby Služby50 163 000,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: Objekty nemocnice Kutná Hora

Popis veřejné zakázky

Předmětem této zakázky je poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem (úspory provozních nákladů souvisejících s užitím energií ) pro objekty nemocnice Kutná Hora.

Rozšíření stávající účelové komunikace v opravnách - areál letiště České Budějovice k.ú. Planá u Českých Budějovice

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-012722Stavební práce Stavební práce68 187 315,15 Kč
detail VZ
Popis veřejné zakázky

Předmětem jsou stavební práce na rozšíření stávající účelové komunikace v opravnách v areálu letiště České Budějovice v k.ú. Planá u Českých Budějovic, vč. vybudování navazující a související technické infrastruktury, přeložek inženýrských sítí a souvisejících stavebních prací a činností.
Stavba se skládá z těchto stavebních objektů:
SO.01 - Příprava území
SO.02 - Komunikace a zpevněné plochy
SO.03 - Vodovodní řad a přeložka vodovodu
SO.03.1 - Vodovodní řad
SO.03.2 - Přeložka vodovodu
SO.04 - Kanalizace splašková
SO.05 - Kanalizace dešťová
SO.06 - STL plynovod
SO.06.1 - STL plynovod PE D 160
SO.06.2 - STL plynovodní přípojky PE D 160 a 63
SO.06.3 -STL plynovod PE D 160 - vyřazení z provozu
SO.09 - Kabelové vedení VO, osvětlovací body VO
SO.10 - Oplocení areálu
SO.11 - Inventarizace dřevin a dendrologický průzkum

Poskytovaní energetických služeb metodou EPC ve vybraných objektech Jihočeského kraje – 1. část

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-002810Energetické a související služby Služby7 000 000,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: 12 objektů v Jihočeském kraji

Popis veřejné zakázky

Účelem veřejné zakázky je snížení energetické náročnosti vybraných objektů Jihočeského kraje, vedoucí k finanční úspoře nákladů. Jedná se o 12 objektů v Jihočeském kraji. V rámci zakázky bude poskytovatelem služeb dopracován návrh energeticky úsporných opatření. Z uspořených provozních nákladů budou investice spláceny po dobu maximálně 10 let.

Poskytovaní energetických služeb metodou EPC ve vybraných objektech Jihočeského kraje – 2. část

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-002812Energetické a související služby Služby3 300 000,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: 9 objektů v Jihočeském kraji

Popis veřejné zakázky

Účelem veřejné zakázky je snížení energetické náročnosti vybraných objektů Jihočeského kraje, vedoucí k finanční úspoře nákladů. Jedná se o 9 objektů v Jihočeském kraji. V rámci zakázky bude poskytovatelem služeb dopracován návrh energeticky úsporných opatření. Z uspořených provozních nákladů budou investice spláceny po dobu maximálně 10 let.

Poskytovaní energetických služeb metodou EPC ve vybraných objektech Jihočeského kraje 3. část

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-002813Energetické a související služby Služby7 800 000,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: 10 objektů v Jihočeském kraji

Popis veřejné zakázky

Účelem veřejné zakázky je snížení energetické náročnosti vybraných objektů Jihočeského kraje, vedoucí k finanční úspoře nákladů. Jedná se o 10 objektů v Jihočeském kraji. V rámci zakázky bude poskytovatelem služeb dopracován návrh energeticky úsporných opatření. Z uspořených provozních nákladů budou investice spláceny po dobu maximálně 10 let.

více veřejných zakázek

Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj

Bankovní účty určené ke zveřejnění

199783021/0300
Zveřejněn 1.4.2013
199783072/0300
Zveřejněn 1.4.2013

Zdroj: Registr plátců DPH

Prezentace na veletrzích, výstavách a konferencích

GO + Regiontour 2019
Mezinárodní veletrh průmyslu cestovního ruchu
17.1.2019 - 20.1.2019
stánek Regiontour
GO + Regiontour 2018
Mezinárodní veletrh průmyslu cestovního ruchu
18.1.2018 - 21.1.2018
stánek Regiontour
GO + Regiontour 2017
Mezinárodní veletrh průmyslu cestovního ruchu
19.1.2017 - 22.1.2017
stánek Regiontour

Zdroj: Internet

Realizované projekty podpořené z fondů EU

Podpora činnosti Regionální stálé konference pro území Jihočeského kraje v letech 2020-2021
OP Technická pomoc (FS)
Datum alokace: 1.1.2020 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Opatření pro regeneraci stanovišť předmětů ochrany v přírodní rezervaci Vrbenské rybníky na rybnících Domin a Bažina
OP Životní prostředí (EFRR)
Datum alokace: 20.11.2019 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Smart akcelerátor 2 v Jihočeském kraji
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (ESF)
Datum alokace: 1.9.2019 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Jižní Tangenta České Budějovice - 1. etapa
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 3.5.2019 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji III.
OP Zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 1.5.2019 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III.
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: 1.5.2019 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji V
OP Zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 1.10.2018 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Regenerace hrázových porostů na vybraných rybničních soustavách Jihočeského kraje - etapa Sudoměř
OP Životní prostředí (EFRR)
Datum alokace: 31.7.2018 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Modernizace komunikací II. třídy P 11 D
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 13.4.2018 - Projekt fyzicky ukončen
Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje I
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (ESF)
Datum alokace: 1.1.2018 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Podpora činnosti Regionální stálé konference pro území Jihočeského kraje v letech 2018 - 2019
OP Technická pomoc (FS)
Datum alokace: 1.1.2018 - PP43 Projekt finálně uzavřen
Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji II.
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: 1.12.2017 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Modernizace komunikací II. třídy (P10) D II
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 26.10.2017 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
MODERNIZACE KOMUNIKACÍ II. TŘÍDY P10 C II
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 26.10.2017 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
MODERNIZACE KOMUNIKACÍ II. TŘÍDY P10 E II
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 26.10.2017 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Modernizace komunikací II. třídy P 10 G
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 14.8.2017 - Projekt fyzicky ukončen
Revitalizace tůní v EVL a PP Tůně u Špačků - II. etapa
OP Životní prostředí (EFRR)
Datum alokace: 9.8.2017 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Implementace soustavy Natura 2000 v Jihočeském kraji - II. etapa
OP Životní prostředí (EFRR)
Datum alokace: 1.7.2017 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
MODERNIZACE KOMUNIKACÍ II. TŘÍDY P11 A
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 1.5.2017 - Projekt fyzicky ukončen
MODERNIZACE KOMUNIKACÍ II. TŘÍDY P10 F
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 10.4.2017 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Modernizace komunikací II. třídy (P10) A
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 10.4.2017 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Modernizace komunikací II. třídy (P10) B
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 10.4.2017 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Modernizace komunikací II. třídy P 11 B
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 27.3.2017 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Modernizace technického a technologického vybavení vzdělávacího a výcvikového střediska Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 1.9.2016 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Modernizace komunikací II. třídy P 10 H
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 12.8.2016 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji II.
OP Zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 1.4.2016 - PP43 Projekt finálně uzavřen
Smart akcelerátor v Jihočeském kraji
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (ESF)
Datum alokace: 1.3.2016 - PP43 Projekt finálně uzavřen
Podpora činnosti Regionální stálé konference pro území Jihočeského kraje v letech 2016 - 2017
OP Technická pomoc (FS)
Datum alokace: 1.1.2016 - PP43 Projekt finálně uzavřen
Most evid. č. 137-014 Švehlův v Táboře
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 3.11.2015 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Krajský akční plán rozvoje vzdělávání v Jihočeském kraji
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (ESF; ESF)
Datum alokace: 1.11.2015 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: 1.11.2015 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji IV
OP Zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 1.11.2015 - PP43 Projekt finálně uzavřen
Vodní nádrž a revitalizační úpravy Zahorčice
OP Životní prostředí (ERDF)
Datum alokace: 13.8.2015 - Projekt dokončen
Jižní obchvat Němčic, silnice II/145
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 14.7.2015 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Modernizace komunikací II. a III. třídy (P9 A)
ROP NUTS II Jihozápad (ERDF)
Datum alokace: 30.3.2015 - Projekt dokončen
Modernizace komunikací II. a III. třídy (P9 B)
ROP NUTS II Jihozápad (ERDF)
Datum alokace: 30.3.2015 - Projekt dokončen
Modernizace komunikací II. a III. třídy (P9 C)
ROP NUTS II Jihozápad (ERDF)
Datum alokace: 30.3.2015 - Projekt dokončen
Modernizace komunikací II. a III. třídy (P8A)
ROP NUTS II Jihozápad (ERDF)
Datum alokace: 18.12.2014 - Projekt dokončen
Modernizace komunikací II. a III. třídy (P8B)
ROP NUTS II Jihozápad (ERDF)
Datum alokace: 18.12.2014 - Projekt dokončen
Modernizace komunikací II. a III. třídy (P8C)
ROP NUTS II Jihozápad (ERDF)
Datum alokace: 18.12.2014 - Projekt dokončen
Okružní křižovatka na silnici II/145 ve Vimperku, Lidl a Penny
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 4.12.2014 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Most ev. č. 135-008 Vlastiboř
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 4.12.2014 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji III
OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 19.11.2014 - Projekt dokončen
Mosty do 70. výzvy IROP
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 17.9.2014 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Okružní křižovatka silnic II/141 a II/145 Husinec - Běleč
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 25.8.2014 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Modernizace komunikací II. a III. třídy (P7)
ROP NUTS II Jihozápad (ERDF)
Datum alokace: 9.7.2014 - Projekt dokončen
Rozvoj služeb eGovernmentu v Jihočeském kraji
II

Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 9.4.2014 - Projekt dokončen
Přeložka silnic II/156 a II/157 v Českých
Budějovicích - 1. etapa, část 1.1

ROP NUTS II Jihozápad (ERDF)
Datum alokace: 31.3.2014 - Projekt dokončen
Zvýšení efektivity a kvality sociálně-právní
ochrany dětí v Jihočeském kraji

OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 13.2.2014 - Projekt dokončen
Okružní křižovatka silnice II/145 s ulicí 1.máje ve Vimperku - Fišerka
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 3.2.2014 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Snížení energetické náročnosti objektů SOŠ a
SOU Hněvkovice

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 6.11.2013 - Projekt dokončen
Rozvoj technického vzdělávání v Jihočeském kraji
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 28.8.2013 - Projekt dokončen
Optimalizace podmínek pro populace obojživelníků
na rybníce Nový u Černoháje

OP Životní prostředí (ERDF)
Datum alokace: 22.7.2013 - Projekt dokončen
Transformace sociálních služeb v Jihočeském kraji
I.

Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 22.4.2013 - Projekt dokončen
Transformace sociálních služeb v Jihočeském kraji
II.

Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 22.4.2013 - Projekt dokončen
Přeložka silnic II/156 a II/157 v Českých
Budějovicích - 2.etapa, část 2.2.

ROP NUTS II Jihozápad (ERDF)
Datum alokace: 15.4.2013 - Projekt dokončen
Přeložka silnice II/409 Planá nad Lužnicí
ROP NUTS II Jihozápad (ERDF)
Datum alokace: 15.4.2013 - Projekt dokončen
Modernizace komunikací II. a III. třídy (P5)
ROP NUTS II Jihozápad (ERDF)
Datum alokace: 15.4.2013 - Projekt dokončen
Modernizace komunikací II. a III. třídy (P6)
ROP NUTS II Jihozápad (ERDF)
Datum alokace: 15.4.2013 - Projekt dokončen
Kaplice - přeložka silnice II/154, II/158 - I.etapa
ROP NUTS II Jihozápad (ERDF)
Datum alokace: 15.4.2013 - Projekt dokončen
Instalace solárních kolektorů - SŠ technická a
obchodní, Dačice

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 17.10.2012 - Projekt dokončen
Přeložka silnic II/156 a II/157 - 4. etapa
ROP NUTS II Jihozápad (ERDF)
Datum alokace: 12.10.2012 - Projekt dokončen
Instalace solárního systému pro přípravu TV na
objektu SOŠE-COP Hluboká nad Vltavou

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 25.9.2012 - Projekt dokončen
Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji II.
OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 6.9.2012 - Projekt dokončen
TP OP VK Jihočeského kraje - Semináře a osobní
konzultace s příjemci a žadateli

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 20.7.2012 - Projekt dokončen
TP OP VK JčK - Informovanost a publicita II.
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 18.7.2012 - Projekt dokončen
Oddělení řízení grantů a projektů OPVK v rámci
KÚ Jihočeského kraje

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 18.7.2012 - Projekt dokončen
Snížení energetické náročnosti Vyšší odborné
školy a Střední průmyslové školy Strakonice

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 16.7.2012 - Projekt dokončen
Krajský standardizovaný projekt Zdravotnické
záchranné služby Jihočeského kraje

Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 1.12.2011 - Projekt dokončen
Implementace a péče o území soustavy Natura
2000 v Jihočeském kraji

OP Životní prostředí (ERDF)
Datum alokace: 22.11.2011 - Projekt dokončen
Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji
OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 7.10.2011 - Projekt dokončen
Rozvoj služeb eGovernmentu v Jihočeském kraji
Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 8.8.2011 - Projekt dokončen
Revitalizace starých ramen Malše a tůní v přírodní
památce a lokálním biocentru u Špačků - 1. etapa

OP Životní prostředí (ERDF)
Datum alokace: 18.5.2011 - Projekt dokončen
Tvorba tiskových materiálů vč. el. verzí pro
propagaci Jihočeského kraje v ČR i zahraničí -
2.část

ROP NUTS II Jihozápad (ERDF)
Datum alokace: 29.4.2011 - Projekt dokončen
Přeložka silnic II/156 a II/157 v Č. Budějovicích -
1. etapa, část 1.1 a 1.2

ROP NUTS II Jihozápad (ERDF)
Datum alokace: 28.12.2010 - Projekt dokončen
Program modernizace komunikací II. a III. třídy
(P3)

ROP NUTS II Jihozápad (ERDF)
Datum alokace: 28.12.2010 - Projekt dokončen
Snížení energetické náročnosti Střední odborné
školy elektrotechnické a Centra odborné přípravy
Hluboká n. Vlt. - administrativní budova, budova
školy, nový domov mládeže

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 20.10.2010 - Projekt dokončen
Vzdělávání v eGON Centru Jihočeského kraje
OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 24.9.2010 - Projekt dokončen
Snížení energetické náročnosti Střední rybářské
školy a VOŠ VHE Vodňany - objektů pavilonu
VOŠ, domova mládeže, objektu tělocvičny a
kabinetů, včetně spojovacích koridorů

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 20.9.2010 - Projekt dokončen
TP OP VK Jihočeského kraje - Zajištění věcného
procesu hodnocení v rámci výzev GG JčK

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 10.9.2010 - Projekt dokončen
Silnice II/154 Údolí u Nových Hradů -
křiž.sil.II/154xII/156 a stavba mostu ev.č.154-008

ROP NUTS II Jihozápad (ERDF)
Datum alokace: 1.6.2010 - Projekt dokončen
Program modernizace komunikací II. a III. třídy
(P4)

ROP NUTS II Jihozápad (ERDF)
Datum alokace: 1.6.2010 - Projekt dokončen
Most ev.č.128-021E, Jindřichův Hradec
ROP NUTS II Jihozápad (ERDF)
Datum alokace: 1.6.2010 - Projekt dokončen
Most ev.č.135-005 Bechyně
ROP NUTS II Jihozápad (ERDF)
Datum alokace: 1.6.2010 - Projekt dokončen
Most ev.č.139-000A Písek
ROP NUTS II Jihozápad (ERDF)
Datum alokace: 1.6.2010 - Projekt dokončen
Přeložka silnic II/156 a II/157 v Českých
Budějovicích - 2. etapa, část 2.1

ROP NUTS II Jihozápad (ERDF)
Datum alokace: 1.6.2010 - Projekt dokončen
Most ev. č. 146 - 001 Hluboká nad Vltavou -
náhon a most ev. č. 146 - 002 Hluboká nad
Vltavou

ROP NUTS II Jihozápad (ERDF)
Datum alokace: 1.6.2010 - Projekt dokončen
Most ev. č. 159 - 003 Neznašov
ROP NUTS II Jihozápad (ERDF)
Datum alokace: 1.6.2010 - Projekt dokončen
Most ev.č. 105 - 048 Koloděje
ROP NUTS II Jihozápad (ERDF)
Datum alokace: 1.6.2010 - Projekt dokončen
Snížení energetické náročnosti Gymnázia
Strakonice - pavilon školní jídelny a pavilon
centrálních funkcí

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 13.4.2010 - Projekt dokončen
Ekologizace energetických systémů školských
objektů v majetku Jihočeského kraje - SŠ
Vimperk

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 16.3.2010 - Projekt dokončen
Snížení energetické náročnosti školního areálu SŠ
obchodu, služeb a řemesel a Jazykové školy
Tábor

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 2.11.2009 - Projekt dokončen
Snížení energetické náročnosti Střední školy
řemesel a služeb Strakonice - domov mládeže a
objekt školní jídelny

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 22.10.2009 - Projekt dokončen
Snížení energetické náročnosti Středního
odborného učiliště Blatná - pavilon učeben a
domov mládeže

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 22.9.2009 - Projekt dokončen
Podpora komunitního plánování sociálních služeb v
Jihočeském kraji

OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 14.9.2009 - Projekt dokončen
Snížení energetické náročnosti Střední odborné
školy veterinární a zemědělské České Budějovice
- administrativní budova, tělocvična a jídelna,
dílny

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 4.9.2009 - Projekt dokončen
Snížení energetické náročnosti Střední školy
technické a obchodní Dačice - škola, domov
mládeže

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 2.9.2009 - Projekt dokončen
Snížení energetické náročnosti Gymnázia Český
Krumlov - objekt školy

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 27.8.2009 - Projekt dokončen
Snížení energetické náročnosti Vyšší odborné
školy sociální a Střední pedagogické školy
Prachatice - domov mládeže

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 27.8.2009 - Projekt dokončen
Snížení energetické náročnosti Gymnázia
Soběslav - budova školy

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 26.8.2009 - Projekt dokončen
Snížení energetické náročnosti Střední průmyslové
a Vyšší odborné školy Písek - křídlo dílen

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 10.8.2009 - Projekt dokončen
Snížení energetické náročnosti Střední zemědělské
školy Písek - budova školy

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 10.8.2009 - Projekt dokončen
Snížení energetické náročnosti Střední odborné
školy a Středního odborného učiliště Trhové
Sviny - administrativní budova, budova školy

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 24.7.2009 - Projekt dokončen
Snížení energetické náročnosti Vyšší odborné
školy, Střední školy a Centra odborné přípravy
Sezimovo Ústí - domov mládeže a škola, dílny a
tělocvična

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 13.7.2009 - Projekt dokončen
Snížení energetické náročnosti škol a školských
zařízení Jihočeského kraje ve Volyni

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 9.7.2009 - Projekt dokončen
Územně analytické podklady Jihočeského kraje
Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 8.4.2009 - Projekt dokončen
Zkvalitnění výuky automobilních,strojírenských a
dopravních oborů na VOŠ,SPŠ automobilní a
technická

ROP NUTS II Jihozápad (ERDF)
Datum alokace: 17.2.2009 - Projekt dokončen
Tvorba tiskových materiálů vč. el. verzí pro
propagaci Jihočeského kraje v ČR i zahraničí - 1.
část

ROP NUTS II Jihozápad (ERDF)
Datum alokace: 4.2.2009 - Projekt dokončen
Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji
OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 25.9.2008 - Projekt dokončen
Most ev.č. 17210-4 Střelské Hoštice
ROP NUTS II Jihozápad (ERDF)
Datum alokace: 19.9.2008 - Projekt dokončen
Propagace Jihočeského kraje v síti CineStar a na
velkoplošných obrazovkách

ROP NUTS II Jihozápad (ERDF)
Datum alokace: 19.9.2008 - Projekt dokončen
Prezentace Jihočeského kraje v oblasti cestovního
ruchu v zahraničí

ROP NUTS II Jihozápad (ERDF)
Datum alokace: 19.9.2008 - Projekt dokončen
Silnice II/154 v průtahu obcí Šalmanovice
ROP NUTS II Jihozápad (ERDF)
Datum alokace: 19.9.2008 - Projekt dokončen
TP OP VK - Propagace a publicita GG
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 19.9.2008 - Projekt dokončen
Most ev.č. 12220-1 Hněvkovice
ROP NUTS II Jihozápad (ERDF)
Datum alokace: 19.9.2008 - Projekt dokončen
Most ev.č. 135-011 Soběslav
ROP NUTS II Jihozápad (ERDF)
Datum alokace: 19.9.2008 - Projekt dokončen
Most ev.č. 1406-2 u Kestřan
ROP NUTS II Jihozápad (ERDF)
Datum alokace: 19.9.2008 - Projekt dokončen
Most ev.č. 15532-1 Roudné
ROP NUTS II Jihozápad (ERDF)
Datum alokace: 19.9.2008 - Projekt dokončen
Zlepšení vybavenosti ICT na středních,
speciálních a základních uměleckých školách
Jihočeského kraje

ROP NUTS II Jihozápad (ERDF)
Datum alokace: 17.9.2008 - Projekt dokončen
IDS Jižní Čechy a Jihočeská karta - Vybudování
kartového centra (programové vybavení)

ROP NUTS II Jihozápad (ERDF)
Datum alokace: 12.9.2008 - Projekt nedokončen
IDS JIŽNÍ ČECHY A JIHOČESKÁ
KARTA-Zúčtov.,servis.,inf.centrum,hardware,opti
mal.program dopr.obsl.

ROP NUTS II Jihozápad (ERDF)
Datum alokace: 12.9.2008 - Projekt nedokončen
IDS Jižní Čechy a Jihočeská karta - Studie IDS
JIŽNÍ ČECHY A JIHOČESKÁ KARTA

ROP NUTS II Jihozápad (ERDF)
Datum alokace: 12.9.2008 - Projekt dokončen
TP OP VK Jihočeského kraje - Implementace GG
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 12.8.2008 - Projekt dokončen
TP OP VK Jihočeského kraje - Zajištění absorpční
kapacity

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 12.8.2008 - Projekt dokončen
Silnice II/145 Husinec-Běleč
ROP NUTS II Jihozápad (ERDF)
Datum alokace: 22.4.2008 - Projekt dokončen
Silnice II/145 u Kratochvíle
ROP NUTS II Jihozápad (ERDF)
Datum alokace: 22.4.2008 - Projekt dokončen
Modernizace komunikací II.třídy P 11C
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: - Projekt s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory
Přeložka silnic II/156 a II/157 - 5.etapa
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: - Projekt s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory
Modernizace komunikací II. třídy P 12 B - 1
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: - Projekt s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory
Modernizace komunikací II. třídy P 12 A - 2
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: - Projekt s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory
Modernizace komunikací II. třídy P 12 B - 2
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: - Projekt s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory
Modernizace komunikací II. třídy P 12 A - 3
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: - Projekt s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory
Přeložka II/128 Číměř
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: - Projekt s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory
Přeložka II/156 a II/157 - 4. etapa, stavební část IIb
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: - Projekt s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory
Bezpečnostní opatření na silnicích II. tříd - 70. výzva IROP
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: - Projekt s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory
Modernizace komunikací II. třídy P 12 B - 3
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: - Projekt s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory
Modernizace komunikací II.třídy P12 A-1
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: - Projekt s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory
více projektů

Zdroj: Strukturální fondy EU

Oficiální údaje: Jihočeský kraj

IČ: 70890650
DIČ: CZ70890650
Právní forma: Kraj a hl. město Praha
Datová schránka: kdib3rr

Zdroj: justice.cz

Odeslat poptávku nebo dotaz firmě:
KRAJSKÝ ÚŘAD-JIHOČESKÝ KRAJ

Zadejte poptávku nebo dotaz

E-mail příjemce: posta@kraj-jihocesky.cz

  doplňte číslo, např.: 12

Formulář je určen výhradně k zasílání poptávek nebo dotazů souvisejících s činností vybrané firmy. Zprávy jsou redigovány našimi operátorkami. Po jejich schválení jsou odeslány adresátovi.
Kliknutím na tlačítko odeslat potvrzujete, že jste se seznámili se zpracováním osobních údajů

Vaše zpráva byla úspěšně odeslána.

Nyní je redigována našimi operátorkami, po schválení (nejpozději následující pracovní den) bude odeslána příjemci.

Děkujeme Vám!
Tým Živéfirmy.cz
 

QR kód firmy

QR kód
Beru na vědomí, že tento web používá k vylepšování služeb soubory cookies. Více informací.
Podívejte se na nabídku této firmy